Tagalog

Estado ng Kalusugan sa New York Ang (NY State of Health) ay may maraming uri ng mga material na makakatulong sa mga indibidwal at pamilya, may-ari ng maliit na negosyo at sa kanilang mga empleyado upang maunawaan kung ano ang inaalok ng Pamilihan sa pangkalusugan at kung paano ito gumagana. Kung kailangan mo ng tulong o kailangan ng mga libreng serbisyo sa pagsasaling-wika, makipag-ugnayan sa aming Customer Service Center sa 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Available din ang libreng pagtulong kung may kapansanan ka sa pandinig o pagtingin.

 

 

public health emergency information in Tagalog