Tiếng Việt

NY State of Health có rất nhiều loại tài liệu để giúp các cá nhân và gia đình, các chủ doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ hiểu về các chương trình của Marketplace và cách thức hoạt động của từng chương trình. Nếu quý vị cần trợ giúp hoặc muốn có dịch vụ thông dịch miễn phí, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Chúng tôi cũng có dịch vụ trợ giúp miễn phí nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khiếm thị.

 

public health emergency information in Vietnamese