אידיש

ניו יארק סטעיט אװ העלט האט פיל סארטן מאטעריאלן צו העלפן איינצלנע מענטשן און פאמיליעס, קליינע ביזנעס אייגנטומער און זייערע איינגעשטעלטע צו פארשטיין וואס די  מארקעטפלעיס באט אן און ווי אזוי דאס ארבעט. אויב איר דארפט הילף אדער וואלט געוואלט דאלמעטשער סערוויסעס פריי פון אפצאל, דאן פארבינדט אייך מיט אונזער קאסטומער סערוויס צענטער אויף 1-855-355-5777 (טי.טי.וויי. אויך באקאנט אלס טעלעקאמוניקאציע אפאראט פאר די טויבע - 1-800-662-1220). הילף איז אויך דא צו באַקומען פרײ פון אפצאל אויב האט איר א הערן אדער זען באגרעניצונג.

 

 


 

public health emergency information in Yiddish

 

Yiddish Scam Flyer