Search all of NY.gov

Tagalog

Estado ng Kalusugan sa New York Ang (NY State of Health) ay may maraming uri ng mga material na makakatulong sa mga indibidwal at pamilya, may-ari ng maliit na negosyo at sa kanilang mga empleyado upang maunawaan kung ano ang inaalok ng Pamilihan sa pangkalusugan at kung paano ito gumagana. Kung kailangan mo ng tulong o kailangan ng mga libreng serbisyo sa pagsasaling-wika, makipag-ugnayan sa aming Customer Service Center sa 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Available din ang libreng pagtulong kung may kapansanan ka sa pandinig o pagtingin.