Kreyòl Ayisyen

NY State of Health gen diferan kalite materyèl pou ede moun ak fanmi, pwopriyetè ti komès ak anplwaye yo konprann kisa Mache a ofri ak kijan li travay. Si w bezwen èd oswa ou ta renmen sèvis entèprèt gratis, kontakte Sant Sèvis Kliyantèl nou an nan 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Epi tou gen asistans gratis pou ou si w gen difikilte pou tande oswa wè.

 

Èske ou se yon imigran ki san papye ki gen 65 lane oswa plis? Ou ka kalifye pou pwogram Expanded Medicaid New York la

 

KÈK TI ENFÒMASYON SOU Chanjman ki pral fèt pou moun ki enskri nan Medicaid, Child Health Plus ak Essential Plan

 

Pwoteje tèt ou kont fwod ak rakèt

 

Plan Sekou Ameriken an Bese Pri Asirans Sante pou pifò moun k ap viv Nouyòk

 

Kesyon ak Repons sou Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP) pou Kowonaviris nan Plan Sante Kalifye (Qualified Health Plans, QHP) yo

 

Opsyon Asirans NY State of Health Pandan Kriz Kowonaviris la

 

Chanjman nan Asirans NY State of Health Pandan Kriz Kowonaviris la

 

Pou Moun Yo Ak Fanmi Yo

 

KÈK PWEN ENPÒTAN

 

Plan Debaz la

 

Yon Ti Koutje sou Plan Esansyèl

 

Yon Koutje sou Medicaid

 

Yon Ti Koutje sou Plan Sante Kalifye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÈK ENFÒMASYON SOU Asirans Sante pou Jèn Adilt yo

 

KÈK ENFÒMASYON SOU Asirans Sante pou Imigran yo

 

Lis Tèm Asirans ak Definisyon yo pou yon Tradiksyon Omojèn

 

METÒD POU FÈ YON KONTESTASYON: Moun ak Fanmi

 

Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou Kredi nan Taks sou Prim ak Form 1095-A nan Kreyòl Ayisyen.

 

Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou plan Bwonz ki koute mwen chè a ak egzanpsyon nan aksesibilite pou ane 2015 nan lang Kreyòl Ayisyen.

 

Reyalite Konsènan Moun ki gen Viza Etidyan ak Asirans Sante

 

Reyalite Konsènan Travayè Agrikòl Tanporè (Moun ki gen Viza H-2A yo) ak Asirans Sante

 

Kisa ou ta dwe konnen pou aplikasyon oswa pou renouvle pwoteksyon Medicaid ou a nan NY State of Health si Aksyon Difere pou Ankèt rentre timoun anile (Deferred Action for childhood Arrivals, DACA)