नेपाली

व्यक्तिहरू र परिवारहरू, साना व्यवसाय को मालिक र उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई बजारले के प्रदान गर्दछ र यसले कसरी काम गर्छ भनि बुझाउनको लागि सहायता गर्न न्यूयोर्क स्वास्थ्य राज्यसँग धेरै प्रकारका सामाग्रीहरू छन्। यदि तपाईंलाई सहायता चाहिन्छ वा नि:शुल्क दोभाषे चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्रलाई 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220) मा सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग सुन्ने वा दृष्टि सम्बन्धी दुर्बलता छ भने सहयोग पनि नि:शुल्क उपलब्ध छ।

 

public health emergency information in Nepali